Zápis ze schůze sekce WSS z 5. 8. 2006 v Hradci Králové
Program:
 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů z usnesení minulé schůze sekce
 3. Informace z výboru KCHLS
 4. Zpráva poradce chovu za I. pololetí 2006
 5. Zpráva vedoucí sekce za I. pololetí 2006 + plán činnosti sekce 2007
 6. Diskuse
 7. Závěr
 8. Usnesení

Přítomno: 14 členů sekce, 5 hostů

Omluveni: 3 členové sekce - p. Burgetová, Ing. Janečka, Ing. Hradský

Schůze byla zahájena v 16 hodin.

1. Zahájení

2. Kontrola usnesení z minulé schůze sekce - Ing. Bouzková

Úkoly dané usnesením ze schůze sekce 6. 8. 2005:

Schůze sekce ukládá:

3. Informace z výboru KCHLS – JUDr. Hotař

4. Zpráva poradce chovu za I. pololetí 2006 – JUDr. Hotař

Kompletní zpráva bude otištěna ve Zpravodaji 3/2006

JUDr. Hotař informoval členy sekce o soukromé akci p. Sedlářové - setkání pozvaných majitelů WSS ve Slušovicích. Nikdo z nich se již nezúčastnil oficiálního srazu v Hradci Králové. JUDr. Hotař nesouhlasí s touto akcí, domnívá se, že je tím štěpen kolektiv sekce.

5. Zpráva vedoucí sekce za I. pololetí 2006 + plán činnosti 2007 – Ing. Bouzková

6. Diskuse

Ing. Matiášová Ing. Bouzková p. Procházka JUDr. Hotař Mgr. Uhrová p. Procházka Ing. Rind Ing. Bouzková Ing. Rind

7. Závěr

Vedoucí sekce poděkovala členům za účast a čas, který schůzi věnovali. Poděkovala také Ing. Rindovi za organizaci letního srazu a předala mu dárek od účastníků srazu. Popřála všem členům mnoho úspěchů na dalších kynologických akcích.

8. Usnesení

Schůze sekce schvaluje:

 1. Program schůze a složení návrhové komise.
 2. Zprávu o plnění úkolů z minulé schůze sekce.
 3. Zprávu poradce chovu za 1. pololetí 2006.
 4. Zprávu vedoucí sekce o činnosti sekce v uplynulém období a plány na nadcházející období.
 5. Vydání Ročenky 2006 s věkovým omezením (12 let) u chovných psů.

  Schůze sekce bere na vědomí:
 6. Zprávu JUDr. Hotaře z jednání výboru klubu KCHLS.

  Schůze sekce pověřuje:
 7. JUDr. Hotaře tlumočit na schůzi výboru KCHLS názor sekce - klub loveckých slídičů by měl být klubem slídičů, ne retrívrů - jde o diametrálně odlišná plemena.
 8. Ing. Bouzkovou svolat jarní schůzi sekce 2008 ještě před konferencí.Na této schůzi budou projednány úpravy chovných podmínek, které budou platit až do další konference.
 9. Ing. Bouzkovou prověřit moznosti konání srazu 2007 v okolí Brna. V případě neúspěšného jednání pak požádat Ing. Rinda o opětovné uspořádání srazu v Hradci Králové.
 10. Ing. Bouzkovou kontaktovat výcvikáře KCHLS a projednat možnost předání podrobných výsledků zkoušek WSS za uplynulých 5 let pro Ročenku 2006 a webové stránky sekce.

  Schůze sekce ukládá:
 11. Členům sekce aktualizovat data pro Ročenku 2006 do 25. 11. 2006 u vedoucí sekce.

  Schůze sekce děkuje:
 12. Ing. Rindovi za uspořádání letního srazu.
Usnesení bylo schváleno 13 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Schůze byla ukončena v 18.30 hodin.

Zapsal: Ing. Zemánek