Zápis z mimořádné schůze sekce WSS konané 26. 10. 2008 v Brně, restaurace Přístav - U Emila
Program:
 1. Zahájení
 2. Seznámení se situací v chovu WSS
 3. Stanovení nových chovných podmínek
 4. Volba nového vedoucího sekce
 5. Různé
 6. Závěr
Přítomno: 42 členů sekce a 1 host

Omluveni: p. Pondělíček, p. Bednaříková, p. Malec, p. Procházka, p. Soukup, p. Šimerdová, Ing. Cihlář, Mgr. Janeková, p. Nohava, p. Juřík, p. Mikula, p. Fencl, Ing. Kratochvíl

1. Zahájení

2. Seznámení se situací v chovu WSS - Ing. Pospíšilová

Ing. Pospíšilová seznámila přítomné pomocí prezentace v PowerPointu se situací v chovu WSS. Zásadní výstupy této prezentace budou samostatně uveřejněny ve Z 2/2008. Málo chovných jedinců, klesá jejich počet, zejména fen. Do dnešního dne nebyl v roce 2008 uchovněn žádný pes ani fena. Populace stárne, úbytek je větší než nárůst. Problémem je velké množství chovných jedinců s totožným původem - značné problémy se sestavováním chovných párů. Málo importů a zahraničních krytí.

3. Stanovení nových chovných podmínek

Byly stanoveny nové chovné podmínky s platností od 26. 10. 2008. Samostatně budou otištěny ve Z 2/2008.

4. Volba nového vedoucího sekce

Současná vedoucí sekce Ing. Pospíšilová seznámila přítomné s rezignací JUDr. Hotaře na funkci poradce chovu. Dále informovala, že dne 21. 10. 2008 byla pověřena výborem KCHLS řízením chovu WSS - viz zápis ze schůze výboru KCHLS ze dne 21. 10. 2008, Velká Bíteš. Nebude tedy nadále vykonávat funkci vedoucí sekce a tak je třeba zvolit nového vedoucího. Navrhla pana Zdeňka Šilbergera, který byl zvolen všemi hlasy přítomných členů.

5. Diskuse

Ing. Pospíšilová p. Šilberger Ing. Pospíšilová + p. Šilberger Ing. Pospíšilová

6. Usnesení

 1. Schůze sekce schvaluje:
  1. program schůze,
  2. volbu návrhové komise ve složení p. Holík, Ing. Janečka, Mgr. Uhrová,
  3. použití plných mocí a písemných vyjádření členů při hlasování,
  4. rozhodnutí výboru KCHLS - ing. Pospíšilová pověřena funkcí poradce chovu pro WSS,
  5. volbu Zdeňka Šilbergera jako vedoucího sekce do příští Konference KCHLS,
  6. nové chovné podmínky s platností od 26. 10. 2008,
  7. zástupce na kongres ESA - Ing. Matiášová, Ing. Zemánek, Ing. Hradský,
  8. jedince WSS pro ukázku práce španělů - p. Fencl a Gabi Jifex, Ing. Zemánek a jeden z jeho psů. Náhradník je Ing. Prokeš a jeho pes Bart z Hlubockého podzámčí.
 2. Schůze sekce bere na vědomí:
  1. informace o Evropském kongresu španělů,
  2. informace o 2 výstavách pořádaných v rámci tohoto kongresu,
  3. informace z výboru KCHLS,
  4. termín a místo konání příští schůze sekce - 29. 3. 2009, Humpolec,
  5. informace o zasílání podkladů do soutěží "O nejlepšího výstavního a pracovního WSS roku 2008".
 3. Schůze sekce ukládá:
  1. majitelům chovných jedinců aktualizovat údaje, popř. vyměnit foto,
  2. majitelům chovatelských stanic připravit prezentace svých stanic,
  3. všem majitelům WSS zasílat fotografie pro fotogalerii WSS.
  Všechny 3 výše uvedené body je třeba splnit do 31. 11. 2008; vše zaslat na adresu Ing. Pospíšilové.
Usnesení bylo schváleno všemi hlasy přítomných členů sekce, proti 0, zdržel se 0.

Schůze byla ukončena ve 14.00 hodin.

Zapsal: Ing. Bohuslav Zemánek