Zpráva poradce chovu velššpringršpanělů za rok 2004

Bilance roku 2004 je výrazně lepší než v loňském roce a věřím, že v optimistické náladě budeme i v roce letošním. Činnost v naší sekci se stabilizovala a dostavily se i úspěchy. Opětovně se našim psům a fenám podařilo získat velice pěkná ocenění na mnoha výstavách a na celé řadě zkoušek z výkonu. Stále však zaostáváme na úseku zvýšení počtu zejména chovných fen a členské základny.

Počet členů v sekci stagnuje a stále se pohybuje pouze kolem čísla 100. Statisticky je prokázáno, že každoročně dlouhodobě zapisujeme v průměru 80 štěňat a přitom se počet našich členů nezvyšuje. Důvod je zřejmý. Jde o špatnou propagační práci našich chovatelů, kteří nepředávají novým majitelům informace o bohatých aktivitách našeho klubu a činnosti naší sekce. Stále jednoznačně zaostáváme za členy sekcí retrívrů a anglických špringršpanělů, kterých naopak stále přibývá.

Vidím rezervy chovatelů naší sekce, kteří málo pracují s novými majiteli štěňat a pouze výjimečně je vedou k aktivní účasti na výstavách a ke zkouškám z výkonu, zejména na klubových akcích, jako by se obávali, že bude někdo nový úspěšnější než oni sami.

Jaká je statistika za  rok 2004?

Na základě požadavků bylo vystaveno 21 doporučení ke krytí.(v roce 2003 to bylo pouze 12 doporučení) Uskutečnilo se 20 krytí, (v roce 2003 jsem zaznamenal pouze 11). Tím jsme se dostali opět na počty krytí obvyklé v dřívějších letech. Z tohoto počtu však bylo pouze 13 krytí úspěšných a 7 fen nezabřezlo.( z toho ve dvou případech chovatelé nějak zapomněli, že je třeba nahlásit poradci chovu nezabřeznutí !!) Celkem se narodilo 82 štěňat, (loni 58 štěňat) z toho 35 psů a 47 fen. Zapsáno bylo 75 štěňat, z toho 31 psů a 44 fen. Nadpočetných vrhů bylo zapsáno celkem 6. Ve třech případech bylo zapsáno 7 štěňat, ve dvou případech 8 štěňat a v jednom případě bylo ponecháno dokonce 9 štěňat. Poradce chovu provedl celkem 5 kontrol vrhů. Nedostatky jsem nezjistil ani ve výživě ani v ustájení fen a jejich potomstva.

Pro zajímavost ještě uvádím, že se 1 x narodilo 1 štěně, 1 x 4 štěňata, 2 x 5 štěňat, 1 x 6 štěňat 4 x 7 štěňat, 3 x 8 štěňat a 1 x 9 štěňat. Na krytí se podílelo celkem 15 psů. Doporučeno ke krytí bylo 26 psů, z toho 14 na přání chovatele.


Zde je přehled o vystavených doporučení ke krytí:

Jméno psadoporučenz toho na přánínáhradní krytíkryl celkem
Ago z Rakovky1---
Argo z Knížecí bažantnice1---
Aron z Monserátského lesa2--1
Art Evženovo údolí1---
Artis Sans Gene1--1
Bart od Jaslůvky3112
Bojar Ivančice11--
Bonny od Loučeckého potoka11-1
Brit od Černých vrchů11-1
Bor z Třebouňského vrchu21-2
Car Jifex3--1
Cil z Čenské11-1
Cyr od Jaslůvky3--1
Cit od Tálínského rybníka1---
Dam od Jaslůvky1---
Dar od Jaslůvky21-1
Dargo z Bílého předměstí1---
Eastfarm´s Dynamite Duck31-1
Faravel Seyles51-1
Finn Seyles33-4
Frederik Seyles1---
Hank z Ohrádek2--1
Hatstones Single22--
Lord z Vojířovské myslivny1---
Nor Besének1---
Vigo Vimbark1--1

K  31.12.2004 eviduji celkem 71 chovných jedinců,( loni 75) z toho 36 psů a 35 fen. Z důvodu dovršení 8 let věku bylo vyřazeno z evidence 9 fen a 1 pes, který uhynul. Uchovněno bylo 8 jedinců, z toho 4 feny a 4 psi. Pro rok 2005 by mělo být z důvodu věku vyřazeno stejně jako loni 9 fen. Počet chovných jedinců se nám tedy mírně snížil, zejména u fen. Tím, že letos dojde opět k poměrně velkému oslabení fen, které dovrší 8 let věku, hrozí znovu snížení již tak poměrně nízkého počtu chovných fen.

Pro nové členy sekce znovu pro zajímavost uvádím, že po rozdělení republiky jsem evidoval koncem  roku 1993 celkem 128 chovných jedinců, z toho 84 fen 44 psů. V roce 1995 bylo v evidenci již jen 65 fen a 49 psů. V roce 1998 byl zaznamenán další pokles na 58 fen a 42 psů. Z této statistiky vyplývá, že počet chovných psů je pouze nepatrně nižší než před deseti lety, ale počet chovných fen poklesl téměř na polovinu. Zda je to způsobeno menším zájmem o odběr štěňat našeho plemene nebo je příčina jiná nedokáži odpovědně říci.

Z všeobecné statistiky je přitom znatelné, že současná kvalita chovné základny není špatná. Celkem 4 chovným fenám byl udělen titul Český junior šampión, titul Slovenský šampión obdržely 2 feny, titul Český šampión má 8 fen a titulem Interšampión se mohou pochlubit 2 feny.

Trochu horší je situace u fen pokud jde o výsledky na zkouškách z výkonu, ale přesto 4 chovné feny získaly titul všestranný pes po absolvování všestranných zkoušek, resp.MMŠ.

Psi už po několik let mají mnohem lepší bilanci.Z mých přehledů vyplývá, že titul Junior šampión byl uděleni 4 chovným psům, titul Český šampión obdrželo 10 psů, titul Slovenský šampión má 5 psů a titulem Interšampión se může pochlubit 5 psů.

Na zkouškách z výkonu vykazují psi rovněž výraznější úspěchy. 8 chovným psům byl udělen titul všestranný pes a jejich zastoupení zejména na klubových zkouškách z výkonu je vždy mnohem početnější než u fen.Celkový přehled výsledků z výstav a ze zkoušek z výkonu je průběžně uveřejňován na stránkách klubového zpravodaje a na internetu, proto je nebudu dále rozebírat.

I v roce 2004 jsem v souladu s usnesením sekce evidoval výsledky vyhodnocování dysplazie kyčelního kloubu, abych získal přehled o zdravotním stavu našich velššpringršpanělů. Za celý rok bylo vyhodnoceno pouze 8 jedinců, z toho 4 psi a 4 feny. U psů je situace následující : 0/1, 1/0, 1/1 a 2/2. Žádný nález, který by psa vylučoval z chovu nebyl zaznamenán. U fen jsou tyto nálezy : 1/0, 1/0, 1/2 a 2/2. Z přehledu je zřejmé, že všech 8 loňských vyhodnocení bylo pozitivních. Od roku 1994 máme celkem 62 pozitivních nálezů.

Přesný přehled pozitivních nálezů DKK od roku 1994 si můžete prohlédnout na internetových stránkách a bude zveřejněn v letošní ročence naší sekce.

Krátce se ještě zmíním o soutěžích, o které je všeobecně stále velice malý zájem. Problém je částečně v hodnocení, kdy lze skutečně zejména u soutěže o nejúspěšnějšího psa na výstavách určit toho nejlepšího. Dnes stačí jen jezdit po výstavách a sbírat bod po bodu a v celkovém hodnocení to může přinést úspěch, aniž se dá skutečně hovořit o nejlepším jedinci. Tento problém se snažíme řešit alespoň částečně, protože zcela se vyřešit určitě nedá. Prioritní pro nás by však měly být výsledky ze zkoušek z výkonu, protože chováme především lovecké plemeno pro mysliveckou praxi. Výsledky na zkouškách z výkonu nám ukazují určitý stupeň připravenosti psů pro výkon práva myslivosti a zároveň zviditelňují naše plemeno v očích myslivců. Úspěchy našich nejlepších psů na vrcholných akcích v posledních letech ukazují, že dobře vycvičený a psychicky vyrovnaný velššpringršpaněl patří k absolutní špičce mezi slídiči. Na poslední schůzi sekce jsem dostal za úkol připravit nový návrh bodového hodnocení soutěže o nejúspěšnějšího psa na zkouškách z výkonu. V návrhu ve větší míře zvýhodňuji hodnocení výsledků na klubových akcích, kde je vždy větší konkurence slídičů než na zkouškách v rámci okresů. Návrh nového hodnocení předložím na nejbližší členské schůzi sekce k projednání.

Rok 2004 byl pro celou řadu našich psů a fen úspěšný na mnoha klubových zkouškách z výkonu, když získali 6 x ocenění CACT a 1 x r. CACIT. Na vrcholné akci roku 2004 – MMŠ - startovali 4 naši zástupci, z nichž 3 jej úspěšně dokončili, čímž potvrdili procentuálně vysokou úspěšnost při absolvování této naší nejvyšší soutěže mezi slídiči.

Na základě dostupných soudcovských tabulek byl vyhodnocen jako nejúspěšnější pes v roce 2004 Šampión práce, Ich. Finn Seyles, majitele JUDr. Bohumila Hotaře který získal 1946 bodů. Jako druhý se umístil Ich. Eastfarm´s Dynamite Duck, majitele Ing. Bohuslava Zemánka, se ziskem 832 bodů a jako třetí se umístil Ich. Cil z Čenské, majitelky Mgr. Marie Uhrové, na zkouškách vedený p. Ladislavem Slámou, se 601 bodem. Tento výsledek ukazuje, že výborné výsledky na zkouškách z výkonu mohou předvádět i výstavně velice úspěšní psi. Všichni tři psi se totiž mohou pochlubit i přiznáním titulu Interšampión a dalšími skvělými výsledky na mezinárodních výstavách.

Mezi fenami získala nejvíce bodů Cita z Melických strání, majitele Ing. Miloše Cihláře s počtem bodů 1090. Druhá se umístila Ch. Blessing z Herocké návsi majitelky Mgr. Hany Konečné, na zkouškách vedená p. Ladislavem Slámou, se 736 body a jako třetí Princezná Pyret Jankina záhrada majitelky Ing. Dany Bouzkové, s počtem bodů 570.

Všem vůdcům blahopřeji a děkuji za reprezentaci našeho plemene na zkouškách z výkonu.Věřím, že budou mít další následovníky a budou pokračovat v úspěších i v roce 2005. Nakonec si jako každoročně dovolím znovu připomenout všem členům sekce plnění povinností podle chovatelského řádu klubu. Opět se vyskytly případy nenahlášení nezabřeznutí feny, pozdní hlášení vrhu, nezasílání ústřižků o platbách za krytí apod. Rád byl znovu připomenul všem chovatelům, aby nenechávali žádosti o vystavení krycích listů na poslední chvíli a vyžádali si je s předstihem a mohli si tak v pohodě projednat všechny okolnosti kolem krytí.

Na letošní Ročenku se našli ochotní sponzoři a na jejím vydání aktivně pracuje vedoucí sekce Ing. Dana Bouzková za pomoci ochotných členů sekce a tak věřím, že budou všichni s jejím obsahem spokojeni. Rád bych závěrem poděkoval všem, kteří mi v mé časově náročné práci pomáhali, především vedoucí sekce Ing. Daně Bouzkové za skutečně vzorný servis kolem výsledků z výstav a za aktivitu, kterou vyvíjí ve prospěch naší sekce.

Všem příznivcům našich červenobílých přátel přeji co nejúspěšnější rok 2005 a těším se nashledanou na kynologických akcích zejména našeho klubu.

Svitavy dne 14.1.2005

JUDr. Bohumil Hotař