Zpráva poradce chovu velššpringršpanělů za I. pololetí r. 2005

Jako každý rok se první pololetí vyznačovalo aktivitou našich členů zejména na výstavách. Potěšitelná byla především početná účast našich psů jak na speciální výstavě slídičů v Třeboni, tak i na evropské Výstavě v Tullnu. Bližší výsledky zpracovala vedoucí sekce Ing. Dana Bouzková a jsou k dispozici na našich WWW stránkách. Všem úspěšným vystavovatelům patří upřímné blahopřání k dosaženým výsledkům a velmi dobré reprezentaci našeho plemene. Škoda jen, že na zkouškách z výkonu byla účast našich psů pouze ojedinělá. Nemůžeme se proto divit, že není mezi myslivci takový zájem o naše plemeno, jak bychom si představovali. Za celé první pololetí jsem obdržel pouze jedinou soudcovskou tabulku a jedno telefonické hlášení o absolvování zkoušek z výkonu a to je velice málo.

Od 1. 1. 2005 jsem vystavil 12 doporučení ke krytí. V jednom případě se jednalo o náhradní krytí. Uskutečnilo se celkem 12 krytí (loni 14). Zapsáno bylo 70 štěňat, z toho 38 psů a 32 fenek (loni 59). 4 x byl ponechán nadpočetný vrh (2 x 8 štěňat, 2 x 7 štěňat). V jednom případě fena nezabřezla. Všechny poplatky za nadpočetná štěňata, za vystavení doporučení ke krytí a za krytí byly uhrazeny a doklady jsou založeny.

V I. pololetí byly uchovněny 3 feny (loni 2 feny a 2 psi). 8 fen bylo vyřazeno z evidence pro dovršení věku 8 let a V jednom případě fena uhynula v době odchovu štěňat.Jedna fena nebyla dosud na základě požadavku majitelky uchovněna a nebylo vystaveno doporučení ke krytí, neboť do současné doby nebylo vydáno pravomocné rozhodnutí kárné komise v souladu se stanovami klubu a chovatelským a zápisním řádem.

Od počátku roku jsem obdržel pouze 2 vyhodnocení fen na DKK s nálezem 2/2 a 0/1. Bližší údaje k chovným jedincům a k vyhodnoceným DKK jsou k dispozici na klubových stránkách.

Zpráva pro jednání výboru klubu byla předložena a hlášení pro hlavního poradce chovu je připraveno a po doplnění údajů do konce měsíce bude předloženo.

Nemohu si pomoci, abych závěrem znovu neupozornil naše členy na dodržování chovatelského a zápisního řádu. Stále se opakují drobné nedostatky na úseku zasílání hlášení. Dále se někteří chovatelé dožadují vystavení doporučení ke krytí až na poslední chvíli, kdy se jim fena již hárá a mnohdy nemají ani jasnou představu, kterým psem chtějí fenu krýt a tudíž nemají ani sjednané podmínky krytí s majitelem psa. Žádám proto o dodržování všech klubových norem. I já mám své povinnosti hlášení v řádných termínech vůči hlavnímu poradci chovu a nemohu vycházet z domněnek, ale z faktů.


Nakonec přikládám seznam nově uchovněných fen (detailní informace opět najdete na našich WWW stránkách):

Reg. č. 435/05 DITA od Radechovky, člp. 3746
Reg. č. 436/05 PEGI z Vojířovské myslivny, člp. 3896
Reg. č. 437/05 Benton MINNESOTA STORM, člp. 3913

Došlá vyhodnocení DKK:

PEGI z Vojířovské myslivny, člp. 3896, vrž. 11. 2. 2003, poř. č. 0-999/05 0/2
Benton MINNESOTA STORM, člp. 3913, vrž. 11. 3. 2003, poř. č. 0-864/04 1/0


Na závěr své zprávy přeji všem hezkou dovolenou a těším se na tradiční, letos již v pořadí desáté, přátelské setkání příznivců našeho plemene v Hradci Králové. Zárověň vám všem přeji do druhé části roku mnoho úspěchů na výstavách i zkouškách z výkonu.JUDr. Bohumil Hotař

poradce chovu